Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Hesekiel 27: 10


2000
Män från Persien, från Lud och Put fanns i din här, var ditt krigsfolk. Sina sköldar och hjälmar hängde de på dig och gjorde dig praktfull.
folkbibeln
Perser, ludeer och puteer tjänstgjorde som soldater i din här och var ditt krigsfolk. Sköldar och hjälmar hängde de på dig, och dessa gav dig glans.
1917
Perser, ludéer och putéer funnos i din här och voro ditt krigsfolk. Sköldar och hjälmar hängde de upp i dig; dessa gåvo dig glans.
1873
De utaf Persien, Lydien och Libyen voro ditt krigsfolk, hvilke sina sköldar och hjelmar uti dig upphängde, och dermed beprydde dig.
1647 Chr 4
De af Persia / oc Lydia / oc Puth / vare i djn Krjgshær dine Strjdsfolck / de ophengde Skiolde oc HIelme i dig / de giorde dig saa deylig.
norska 1930
10 Menn fra Persia og Lud og Put gjorde krigstjeneste i din hær; skjold og hjelm hengte de op i dig, de gav dig glans.
Bibelen Guds Ord
De fra Persia, Lud og Put var stridsmenn i din hær. De hengte opp skjold og hjelm hos deg. De brakte deg prakt.
King James version
They of Persia and of Lud and of Phut were in thine army, thy men of war: they hanged the shield and helmet in thee; they set forth thy comeliness.

danska vers