Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 8: 18


2000
Genom sina underlydande sände Hiram honom skepp med erfaren besättning. De seglade tillsammans med Salomos män till Ofir och hämtade därifrån talenter guld till kung Salomo.
folkbibeln
Och Huram sände till honom genom sina tjänare skepp och sjökunnigt manskap. De for tillsammans med Salomos tjänare till Ofir och hämtade därifrån fyrahundrafemtio talenter guld som de förde till kung Salomo.a
1917
Och Huram sände till honom skepp genom sitt folk, och därjämte av sitt folk sjökunnigt manskap. De foro med Salomos folk till Ofir och hämtade därifrån fyra hundra femtio talenter guld, som de förde till konung Salomo. Drottningens av Saba besök hos Salomo. Salomos rikedom och prakt, hans vishet och storhet. Salomos död.
1873
Och Hyram sände honom skepp med sina tjenare, som sjöfarne voro; och de foro med Salomos tjenare till Ophir, och hemtade dädan fyrahundrad och femtio centener guld, och förde till Konung Salomo.
1647 Chr 4
Oc Huram sendte hannem Skib ved sine Tienere / oc Tienere som vare i forfarne i Hafvet / oc de komme med Salomons Tienere til Ophir / oc hente derfra fire hindrede oc haslftrediesindstive Cent en er Guld / oc førde det til Kong Salomon.
norska 1930
18 Og Hiram sendte folk til ham med skiber og sjøvant mannskap, og de fór sammen med Salomos folk til Ofir og hentet derfra fire hundre og femti talenter gull og førte det hjem til kong Salomo.
Bibelen Guds Ord
Ved sine tjenere sendte Hiram skip til ham. Det var tjenere som kjente havet. De drog sammen med Salomos tjenere til Ofir og skaffet fire hundre og femti talenter gull derfra, og de tok det med til kong Salomo.
King James version
And Huram sent him by the hands of his servants ships, and servants that had knowledge of the sea; and they went with the servants of Solomon to Ophir, and took thence four hundred and fifty talents of gold, and brought them to king Solomon.

danska vers