Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 8: 14


2000
I enlighet med sin far Davids anvisningar inrättade han avdelningarna för prästerna och deras tjänstgöring, för leviterna som utförde sin uppgift att lovsjunga och att göra tjänst under prästerna, enligt ordningen för varje dag, och för dörrvaktarnas avdelningar vid varje port, ty så hade gudsmannen David befallt.
folkbibeln
Efter sin fader Davids förordning fastställde han de avdelningar där prästerna skulle tjänstgöra. Han uppdrog också åt leviterna att sjunga lovsången och betjäna prästerna, varje dag de för den dagen bestämda göromålen. Han uppdrog också åt dörrvaktarna efter sina avdelningar att hålla vakt vid de särskilda portarna, ty så hade gudsmannen David befallt.
1917
Och efter sin fader Davids anordning fastställde han de avdelningar i vilka prästerna skulle tjänstgöra, ävensom leviternas åligganden, att de skulle utföra lovsången och betjäna prästerna — var dag de för den dagen bestämda åliggandena — så ock huru dörrvaktarna, efter sina avdelningar, skulle hålla vakt vid de särskilda portarna; ty så hade gudsmannen David bjudit.
1873
Och han satte Presterna i deras skifte till deras ämbete, såsom David hans fader det lagat hade; och Leviterna på deras vakt till att lofva och tjena för Presterna, hvar sin dag; och de dörravaktare i deras skifte, hvar vid sina dörr; ty så hade David den Guds mannen befallt.
1647 Chr 4
Oc hand skickede / efter Davids sin Faders vjs / Præsternes Skrifter til deres Tienister / oc Leviterne til det de skulde tage vare paa / ad lofve oc ad tiene for Præsterne / til daglig bestilling paa din Dag / oc Porterne i deres Skifter / til hver Port : Thi David / Guds Mand / hafd edet saa befalit.
norska 1930
14 Han gjorde som hans far David hadde foreskrevet, og satte prestenes skifter til deres tjeneste og levittene til deres gjøremål, til å synge Herrens lov og gå prestene til hånde, efter som det krevdes for hver dag, og likeledes dørvokterne efter deres skifter ved de forskjellige porter, for så hadde den Guds mann David befalt;
Bibelen Guds Ord
Etter sin far Davids ordning utpekte han avdelingene av prester til tjenestene deres, levittene til oppgavene deres; å lovprise og gjøre tjeneste for prestene. Det gjorde han ut fra den plikten som gjaldt for hver dag. Også portvaktene utpekte han. De skulle stå ved hver port, ut fra sine avdelinger. For slik hadde Guds mann David befalt.
King James version
And he appointed, according to the order of David his father, the courses of the priests to their service, and the Levites to their charges, to praise and minister before the priests, as the duty of every day required: the porters also by their courses at every gate: for so had David the man of God commanded.

danska vers