Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 8: 9


2000
Av israeliterna däremot tog han inte några till slavar vid sina arbeten; de var i stället soldater, officerare, vagnskämpar och befälhavare för hans stridsvagnsstyrkor.
folkbibeln
Men av Israels barn gjorde Salomo inte några till slavar vid sina arbeten, utan de blev krigsmän och befälhavare för hans krigsfolk eller tillsyningsmän för hans vagnar och ridhästar.
1917
Men somliga av Israels barn gjorde Salomo icke till trälar vid de arbeten han utförde, utan de blevo krigare och hövitsmän för hans kämpar, eller uppsyningsmän över hans vagnar och ridhästar.
1873
Men af Israels barn gjorde Salomo inga trälar, till sitt arbete; utan de voro krigsmän, och öfver hans riddare, och öfver hans vagnar och resenärar.
1647 Chr 4
Men af Jsraels Børn ( vare de) som Salomon icke giorde til Trælle til sit Arbeyde / Thi de vare Krjgsmænd / oc Fyrster ofver hans beste Folck / oc Fyrster ofver hans Vogne / oc hans Reysnere.
norska 1930
9 Men av Israels barn gjorde Salomo ikke nogen til arbeidstræl; de var krigsmenn og høvdinger for hans drabanter og høvedsmenn for hans stridsvogner og hestfolk.
Bibelen Guds Ord
Men Salomo gjorde ikke Israels barn til slaver i arbeidet sitt. Noen av dem var stridsmenn, førere for befalet hans, førere for vognene og hestfolket hans.
King James version
But of the children of Israel did Solomon make no servants for his work; but they were men of war, and chief of his captains, and captains of his chariots and horsemen.

danska vers