Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Josua 12

1 Dessa är de kungar i landet, som Israels barn besegrade, och vilkas land de tog i besittning på andra sidan Jordan, på östra sidan, landet från floden Arnon till berget Hermon, liksom hela Hedmarken på östra sidan: 2 Sichon, amoreernas kung, som bodde i Hesbon och regerade över landet från Aroer vid floden Arnons strand och från dalens mitt samt över ena hälften av Gilead till floden Jabbok, som är ammoniternas gräns. 3 Han regerade också över Hedmarken upp till Kinneretsjön, på östra sidan, och ner till Hedmarkshavet, Döda havet, på östra sidan, åt Bet-Hajesimot till, och längre söderut till trakten nedanför Pisgas sluttningar. 4 Vidare intog de Ogs område. Han var kung i Basan och en av de sista rafaeerna, och bodde i Astarot och Edrei. 5 Han regerade över Hermons bergsbygd och över Salka och hela Basan till gesureernas och maakateernas område, likaså över andra hälften av Gilead, till Sichons område, kungens i Hesbon. 6 HERRENS tjänare Mose och Israels barn besegrade dessa, och HERRENS tjänare Mose gav landet till besittning åt rubeniterna, gaditerna och ena hälften av Manasse stam. 7 Dessa är de kungar i landet som Josua och Israels barn besegrade på andra sidan Jordan, på västra sidan, från Baal-Gad i Libanondalen ända till Halakberget, som höjer sig mot Seir. Josua gav detta land till besittning åt Israels stammar efter deras avdelningar: 8 Bergsbygden, Låglandet, Hedmarken och Bergssluttningarna, Öknen och Negev, hetiternas, amoreernas, kananeernas, perisseernas, hiveernas och jebusiternas land. 9 Kungarna var: Kungen i Jeriko en, kungen i Ai, som ligger bredvid Betel en, 10 kungen i Jerusalem en, kungen i Hebron en, 11 kungen i Jarmut en, kungen i Lakish en, 12 kungen i Eglon en, kungen i Gezer en, 13 kungen i Debir en, kungen i Geder en, 14 kungen i Horma en, kungen i Arad en, 15 kungen i Libna en, kungen i Adullam en, 16 kungen i Mackeda en, kungen i Betel en, 17 kungen i Tappua en, kungen i Hefer en, 18 kungen i Afek en, kungen över Saron en, 19 kungen i Madon en, kungen i Hasor en, 20 kungen i Simron-Meron en, kungen i Aksaf en, 21 kungen i Taanak en, kungen i Megiddo en, 22 kungen i Kedesh en, kungen i Jokneam vid Karmel en, 23 kungen i Dor över Nafat-Dor en, kungen över Gojim vid Gilgal en, 24 kungen i Tirsa en - tillsammans trettioen kungar.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel