Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Amos bog 6

1 Ve de trygga på Sion, de självsäkra på Samarias berg, de förnämsta bland förstlingsfolket, dem som Israels hus brukar vända sig till! 2 Drag bort till Kalne och se efter, gå därifrån till Stora Hamat och far sedan ner till filisteernas Gat. Är de bättre än rikena här, eller är deras område större än ert område? 3 Ni skjuter den onda dagen bort ifrån er, men låter våldet härska hos er. 4 Ni vilar på soffor av elfenben och sträcker lättjefullt ut er på era bäddar. Ni äter lamm ur hjorden och kalvar från gödstallet. 5 Ni skrålar era visor till harpans ljud och tänker ut nya musikinstrument som David. 6 Ni dricker vin ur stora skålar och smörjer er med salvor av finaste olja, men bekymrar er inte om Josefs skada. 7 Därför skall nu dessa som de första föras bort i fångenskap. Det blir slut med skrålet från dem som lättjefullt sträcker ut sig. 8 Herren, HERREN har svurit vid sig själv, säger HERREN, härskarornas Gud: Jag avskyr Jakobs stolthet och hatar hans palats. Jag skall utlämna staden med allt som finns i den. 9 Och det skall ske att om tio män lämnas kvar i samma hus, skall de alla dö. 10 När en släkting med likbrännarens hjälp vill föra benen ut ur huset och ropar till den som är inne i huset: "Finns det någon mer än du här?", och denne svarar: "Ingen", så skall han säga: "Tyst! HERRENS namn får inte nämnas." 11 Ty se, på HERRENS befallning skall det stora huset slås i stycken och det lilla huset i spillror. 12 Springer hästar på klippor eller plöjer man där med oxar? Men ni har förvandlat rätten till gift och rättfärdighetens frukt till malört. 13 Ni gläder er över Lo-Debar* och säger: "Har vi inte genom vår egen styrka intagit Karnajim?"* 14 Ty se, jag skall uppväcka ett folk mot er, ni av Israels hus, säger HERREN, härskarornas Gud. Och de skall ansätta er från infartsvägen mot Hamat ända till Arabasänkan.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel