Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Första Krönikeboken 25

1 David tillsammans med befälhavarna avskilde Asafs, Hemans och Jedutuns söner, som skulle tjänstgöra som profeter med harpor, psaltare och cymbaler. Detta är förteckningen på dem, de män som fick utföra denna tjänst: 2 Av Asafs söner: Sackur, Josef, Netanja och Asarela, Asafs söner, under ledning av Asaf som profeterade på kungens uppdrag. 3 Av Jedutun: Jedutuns söner Gedalja, Seri, Jesaja, Hasabja och Mattitja, sex till antalet, med harpor, under ledning av sin fader Jedutun som profeterade med tacksägelsesånger och lovsånger till HERREN. 4 Av Heman: Hemans söner Buckia, Mattanja, Ussiel, Sebuel och Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti och Romamti-Eser, Josbekasa, Malloti, Hotir, Mahasiot. 5 Alla dessa var söner till Heman, som var kungens siare, enligt det löfte Gud hade gett att han skulle upphöja hans horn. Därför gav Gud Heman fjorton söner och tre döttrar. 6 Alla dessa stod var och en under sin fars ledning, när de utförde sången i HERRENS hus till cymbaler, psaltare och harpor vid tjänsten i Guds hus. De stod under kungens, Asafs, Jedutuns och Hemans ledning. 7 Antalet av dem och deras bröder som undervisats i att sjunga till HERRENS ära, alla kunniga i det, utgjorde 288. 8 De kastade lott om tjänstgöringen, den minste såväl som den störste, den kunnige såväl som lärjungen. 9 Den första lotten kom ut för Asaf och föll på Josef. Den andre blev Gedalja, han själv med sina bröder och söner, tillsammans tolv; 10 den tredje blev Sackur med sina söner och bröder, tillsammans tolv 11 den fjärde lotten kom ut för Jisri med hans söner och bröder, tillsammans tolv 12 den femte blev Netanja med sina söner och bröder, tillsammans tolv 13 den sjätte blev Buckia med sina söner och bröder, tillsammans tolv 14 den sjunde blev Jesarela med sina söner och bröder, tillsammans tolv 15 den åttonde blev Jesaja med sina söner och bröder, tillsammans tolv 16 den nionde blev Mattanja med sina söner och bröder, tillsammans tolv 17 den tionde blev Simei med sina söner och bröder, tillsammans tolv 18 den elfte blev Asarel med sina söner och bröder, tillsammans tolv 19 den tolfte lotten kom ut för Hasabja med hans söner och bröder, tillsammans tolv 20 den trettonde blev Subael med sina söner och bröder, tillsammans tolv 21 den fjortonde blev Mattitja med sina söner och bröder, tillsammans tolv 22 den femtonde lotten kom ut för Jeremot med hans söner och bröder, tillsammans tolv 23 den sextonde för Hananja med hans söner och bröder, tillsammans tolv 24 den sjuttonde för Josbekasa med hans söner och bröder, tillsammans tolv 25 den artonde för Hanani med hans söner och bröder, tillsammans tolv 26 den nittonde för Malloti med hans söner och bröder, tillsammans tolv 27 den tjugonde för Elijata med hans söner och bröder, tillsammans tolv 28 den tjugoförsta för Hotir med hans söner och bröder, tillsammans tolv 29 den tjugoandra för Giddalti med hans söner och bröder, tillsammans tolv 30 den tjugotredje för Mahasiot med hans söner och bröder, tillsammans tolv 31 den tjugofjärde för Romamti-Eser med hans söner och bröder, tillsammans tolv.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel